DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Piwnicznej-Zdroju
Poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 3. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
 4. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika  socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,  polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z art.116 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera, w tym programu Helios,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. rzetelność i systematyczność,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 5. doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. asertywność,
 8. odporność na stres.

Zakres czynności:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń; prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do  funkcjonowania w środowisku;
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa  dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk   społecznych;
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na  podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2  do dnia 16 lutego 2018 r. bądź przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 2
33-350 Piwniczna-Zdrój
z dopiskiem: „Oferta pracy – pracownik socjalny”

źródło i fot.: www.piwniczna.info [13/02/2018]

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

SŁUP OGŁOSZENIOWY

Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój

Pogoda Piwniczna-Zdrój

booked.net

Ogłoszenia i Reklamy